Internal Channels of Communication (Cat, Cast, Eng)

From FouWiki
Revision as of 16:14, 12 November 2020 by Aderieg (talk | contribs) (Riot/Matrix: +calafou:matrix.org)
Jump to navigation Jump to search

Canals interns de comunicació [Català]:

¿Quin canal s'ha d'utilitzar per cada tipus de comunicació?

Llista de correu de Calafou: calafons@lists.riseup.net

Utilitza la llista de correu per propostes, projectes, decisions a debatre o per descriure una situació personal, especialment si afecta a la comunitat (pis, pagaments, participació, etc.). Les AG, GT i altres grups poden fer servir la llista de correu per informar a la comunitat la feina feta. Totes les habitants de Calafou estan subscrits.

Perquè?

 • Un correu electrònic a la llista promou una comunicació més reflexionada i curosament formulada.
 • Les respostes es vinculen automàticament amb el missatge original
 • Cada correu a la llista es conserva a l'arxiu per que es puguin recuperar les discussions passades. Informació de l'arxiu de la llista: https://lists.riseup.net/www/info/calafons

La direcció de correu electrònic per contactar amb Calafou des de l'exterior és : calafou@riseup.net

Els correus a aquesta direcció són remesos per les administradores a la llista de correu o al grup corresponent.

Element/Matrix: +calafou:matrix.org

Element (anteriorment Riot) és una aplicació de xat basada en el protocol Matrix: https://element.io La comunitat de Calafou té moltes "sales" per diferents temàtiques, per exemple #Calafou per missatges relacionats amb la comunitat o #cf_agora per compartir informació general. Les AG, els GT i altres grup també tenen les seves pròpies "sales". També es poden fer missatges privats.

Els missatges de Element són espontanis i efímers, motiu pel que Element no s'ha de fer servir per la presa de decisions ni discussions fonamentals, tot i que es pot fer servir per avisar sobre alguna informació bolcada en algun altre canal.

Perquè?

 • Cada missatge a Element és ràpidament reemplaçat pel següent, per tant, els missatges anteriors, són difícils de trobar.
 • Les respostes no estan vinculades al missatge original.
 • La gent utilitza Element de maneres diferents. Algunes només des de l'ordinador, altres des del telèfon. Fins i tot les persones que llegeixen regularment Element no veuen totes les notificacions, per tant no es pot comptar amb que tothom veurà un missatge de Element.

Wiki de Calafou: https://wiki.calafou.org

La Wiki és per a la comunicació interna però també per la documentació pública. Inclou informació sobre els projectes, esdeveniments, protocols i How-to's(instruccions) per al ús dels diferents serveis. S'anima a tothom a anar actualitzant la Wiki afegint informació sobre el que estiguin treballant.

Essun, el servidor de Calafou: http://essun.calafou.org

És el servidor de Calafou que proporciona serveis per a l'ús intern com Etherpads, Mediateca, NextCloud, etc. Només es pot accedir al servidor des de l'interior de Calafou. Si algú necessita accés des de l'exterior s'ha de fer servir una VPN: http://etherpad.calafou.org/p/howto_openvpn

Etherpads: http://etherpad.calafou.org/

Els Etherpads es poden fer servir per crear documents col·laboratius per la feina que està en curs. Quan ja no s'ha d'editar més, la informació s'ha de traslladar a la Wiki o a un document més permanent.

Nextcloud: https://nuvol.calafou.org/

Nextcloud és una plataforma online per compartir informació. Els arxius estan organitzats en estructura d'arbre per poder ser compartits entre els grups de treball. Els calendaris i altres aplicacions estan disponibles a la col·laboració i comunicació. Si us plau, consulteu el document HowtoNextcloud.md (https://nuvol.calafou.org/index.php/f/1099105)

Pàgina web: https://calafou.org

La nova pàgina web està gairebé acabada. Aviat hi haurà més informació.

Ràdio Calafou: http://radio.calafou.org/

A 107MHzFM i en streaming http://radio.calafou.org:8000/radiocalafou.ogg continguts amb Libretime y veur https://wiki.calafou.org/index.php/Radio_Calafou


Canales internos de comunicación [Castellano]:

¿Qué canal debe utilizarse para cada tipo de comunicación?

Lista de correo de Calafou: calafons@lists.riseup.net

Utiliza la lista de correo para propuestas, proyectos, decisiones que deban ser discutidas o para describir una situación personal, especialmente si afecta a la comunidad (piso, pagos, participación, etc.). Los AG, GT y otros grupos pueden utilizar la lista de correo para informar a la comunidad sobre su trabajo. Todos los habitantes de calafou están suscritos.

¿Por qué?

 • Un correo electrónico a la lista promueve una forma de comunicación más reflexionada y más cuidadosamente formulada.
 • Las respuestas se vinculan automáticamente con el mensaje original.

La dirección de correo electrónico para contactar con Calafou desde el exterior es: calafou@riseup.net

Los correos electrónicos a esta dirección son remitidos por los administradores a la lista de correo o al grupo correspondiente.

Riot/Matrix: +calafou:matrix.org

Riot es una aplicación de chat basada en el protocolo Matrix: https://riot.im

La comunidad de Calafou tiene muchas "salas" para diferentes temas, por ejemplo #Calafou para mensajes relacionados con la comunidad o #cf_agora para compartir información general. Los AG, los GT y otros grupos también tienen sus propias salas. Los mensajes privados también son posibles.

Los mensajes a Riot son espontáneos y efímeros, por lo que Riot no debe utilizarse para la toma de decisiones o para discusiones más fundamentales. Puede usarse para avisar sobre alguna comunicacón en otro canal diferente.

¿Por qué?

 • Cada mensaje a Riot es rápidamente reemplazado por el siguiente, por lo que un mensaje anterior es difícil de encontrar.
 • Las respuestas no están vinculadas al mensaje original.
 • La gente usa Riot de forma diferente. Algunos sólo lo usan en el ordenador, otros lo tienen instalado en sus teléfonos. Incluso las personas que leen regularmente Riot pueden no ver las notificaciones. Por lo tanto, no se puede asumir que todo el mundo verá un post en Riot.

Wiki de Calafou: https://wiki.calafou.org

La wiki es para la comunicación interna, pero también para la documentación pública. Incluye información sobre proyectos, eventos y protocolos, pero también How-tos (instrucciones) para usar varios servicios. Se anima a todo el mundo a actualizar la wiki y añadir información sobre lo que están trabajando.

Essun, el servidor de Calafou: http://essun.calafou.org

Es el servidor de Calafou que proporciona servicios para uso interno, como Etherpads, Mediateca, Nextcloud, etc. Sólo se puede acceder al servidor desde el interior de Calafou. Si alguien necesitas acceso desde el exterior, debe usar una VPN: .http://etherpad.calafou.org/p/howto_openvpn

Etherpads: http://etherpad.calafou.org/

Los etherpads se pueden utilizar para crear documentos colaborativos para el trabajo en curso. Cuando un etherpad ya no se edita, la información debe ser trasladada a la wiki o a un documento más permanente.

Nextcloud: https://nuvol.calafou.org/

Nextcloud es una plataforma online para compartir información. Los archivos están organizados en estructura de árbol para ser compartidos entre los grupos de trabajo. Los calendarios y otras aplicaciones están disponibles para la colaboración y la comunicación. Por favor, consulta el documento HowtoNextcloud.md (https://nuvol.calafou.org/index.php/f/1099105)

Página web: https://calafou.org

La nueva página web está casi terminada. Pronto habrá más información.

Radio Calafou: http://radio.calafou.org/

En 107MHzFM y en streaming http://radio.calafou.org:8000/radiocalafou.ogg contenidos con Libretime y ver https://wiki.calafou.org/index.php/Radio_Calafou


Internal channels of communication [English]:

Which channel should be used for which type of communication?

Calafou mailing list: calafons@lists.riseup.net

Use the mailing list for proposals, projects, decisions that need to be discussed, or to describe a personal situation, especially if it affects the community (flat, payments, participation, etc.). AGs, GTs and other groups can use the mailing list to inform the community about their work. All the inhabitants of calafou are subscribed.

Why?

 • An email to the mailing list promotes a more reflected, more carefully formulated form of communication.
 • Replies are automatically linked with the original post.

The email address for contacting Calafou from the outside is: calafou@riseup.net

Emails to this address are forwarded by the administrators either to the mailing list or to the relevant group.

Element/Matrix: +calafou:matrix.org

Element (formerly Riot) is a chat application based on the Matrix protocol: https://element.io The community of Calafou has many "rooms" for different topics, for example #Calafou for messages related to the community or #cf_agora for sharing general information. AGs, GTs and other groups also have their own rooms. Private messages are possible as well.

Messages to Element are spontaneous and ephemeral, so Element should not be used for decision-making or more fundamental discussions, although it can be used to call attention to something in a different channel.

Why?

 • Each post to Element is quickly replaced by the next post, so an earlier post is hard to find.
 • Replies are not linked to the original post.
 • People use Element differently. Some only use it on the computer, others have it installed in their phones. However, even people who regularly read Riot on their phones may or may not see notifications. Therefore it cannot be assumed that everyone will see a post on Element.

Calafou Wiki: https://wiki.calafou.org

The wiki is for internal communication, but also for public documentation. It includes information about projects, events, and protocols, but also How-tos (instructions) for using various services. Everyone is encouraged to update the wiki and add information about what they are working on.

Essun, the Calafou server: http://essun.calafou.org

The Calafou server provides services for internal use, such as Etherpads, Mediateca, Nextcloud, etc. The server can only be reached from within Calafou. If anyone needs access from outside, they need to use a VPN.

Etherpads: http://etherpad.calafou.org/

Etherpads can be used to create collaborative documents for ongoing work. When an etherpad is no longer being edited, the information should be moved to the wiki or a more permanent document.

Nextcloud: https://nuvol.calafou.org/

Nextcloud is an online platform for sharing information. Files are organized in a tree structure to be shared among working groups. Calendars and other apps are available for collaboration and communication. Please see the document HowtoNextcloud.md (https://nuvol.calafou.org/index.php/f/1099105)

Website: https://calafou.org

The new website is almost finished. More information coming soon.

Radio Calafou: http://radio.calafou.org/

On 107MHz FM and in streaming http://radio.calafou.org:8000/radiocalafou.ogg orchestrated by a Libretime instance in a LXC container. Also see https://wiki.calafou.org/index.php/Radio_Calafou