Revision history of "Pot inspirar-se el sobiranisme en la lluita del poble kurd?"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:25, 25 April 2018Javi (talk | contribs). . (4,838 bytes) (+4,838). . (Created page with "Al llarg dels segles la lluita kurda ha conegut diversos períodes insurrectes. L'última es va iniciar fa 40 anys, i darrerament s'ha desenvolupat i començat a implantar, en...")